Działania profilaktyczne

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Data publikacji 06.11.2009

Program “Razem Bezpieczniej” to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa.

 

Program jest zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów „Założeniami do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, których jednym z priorytetów jest“Budowa zintegrowanej wspólnoty systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy”. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie przestępczości pospolitej.

 

Głównymi celami Programu „Razem Bezpieczniej” są:

wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,

wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,

zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną,

poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację efektów:

głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przy wsparciu Komendanta Głównego Policji kieruje zespołem koordynacyjnym,

na poziomie województwa zadania wynikające z realizacji programu koordynuje wojewoda, przy pomocy zespołu,

 

· jednostki samorządu terytorialnego (na poziomie powiatu i gminy włączające się w realizację programu na zasadzie dobrowolności),

 

· na szczeblu powiatu wiodącą rolę w realizacji zadań wynikających z założeń programu „Razem Bezpieczniej” pełnią: starosta, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku,

 

· w gminach, zadania w zakresie zapobiegania przestępczości i zapewnienia porządku inicjuje i realizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta),

w ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do współpracy,

partnerami administracji rządowej w realizacji programu są także organizacje społeczne, kościoły, związki wyznaniowe.

 

Obszary działania wyznaczone przez program:

 

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

 

2. Przeciwdziałanie przemocy domowej.

 

3. Bezpieczeństwo w szkole.

 

4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.

 

5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.

 

7. Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.

 

 

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania

 

Zadania dla Policji:

1. Rzetelna analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze strażami gminnymi, (miejskimi) i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

2. Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:

 

- realizowana na podstawie rzetelnych analiz uwzględniających dane i doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji oraz map zagrożeń, opracowywanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa,

 

- zapewniająca koordynację działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji,

 

- zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, w celu wspólnego planowania

i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych efektów.

 

3. Zwiększenie liczby patroli Policji.

 

4. Aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, identyfikujący lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczający ważnych dla organizacji służby Policji informacji pochodzących z rozpoznania rejonu, animujący lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa.

 

5. Zwiększenie odpowiedzialności Policji przed społecznościami lokalnymi, oraz innych podmiotów działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

Zadania dla Policji:

 

1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do konkretnych kategorii szkół lub poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic.

 

2. Zbudowanie mechanizmów współpracy nauczycieli – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz egzekwowanie wzajemnej odpowiedzialności w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w szkole.

 

3. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:

 

- patrole szkolne, w tym tworzenie posterunków w rejonach najbardziej zagrożonych,

 

- powiązanie odpowiedzialności policjantów i strażników gminnych (miejskich) za określone „rejony szkolne”,

 

- upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

 

4. Konsekwentne reagowanie na zjawiska patologiczne – budowanie przekonania, że nie są one tolerowane.

 

5. Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły.

 

 

 

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej

 

Zadania dla Policji:

 

1. Analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, Straż Graniczną, administrację odpowiedzialną za transport, Straż Ochrony Kolei, spółki kolejowe - ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń.

 

2. Dokonanie podobnej analizy w odniesieniu do publicznej komunikacji miejskiej, we współpracy z administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców.

 

3. Organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Wykorzystanie Straży Granicznej do realizacji zadań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa.

 

 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Zadania, w tym dla Policji:

1. Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonie dużych miast (zintensyfikowanie kontroli w zakresie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego).

 

2. Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.

 

3. Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 

4. Edukacja na rzecz kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.

 

5. Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego.

 

6. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

7. Zaostrzenie przepisów prawa, których naruszanie powoduje występowanie najcięższych i najczęściej powtarzających się wypadków drogowych (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

 

 

 

Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

 

Zadania, w tym dla Policji:

1. Zorganizowanie systemu komunikowania między Policją a przedsiębiorcami, przez włączanie rzetelnych przedsiębiorców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych problemów, w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej.

 

2. Objęcie zwiększonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone.

 

 

 

Ochrona dziedzictwa narodowego

 

Zadania, w tym dla Policji:

1. Podejmowanie międzyinstytucjonalnych, skoordynowanych inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, m.in. wspólnych inspekcji i kontroli obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, dokonywanych przez przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów zabytków, Policji i Straży Pożarnej.

 

2. Upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem), zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak

i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji.

 

3. Poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach, w oparciu o przepis art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Stworzenie centralnego systemu informacji o wydanych pozwoleniach na wywóz zabytków za granicę.

 

5. Podjęcie działań nad stworzeniem w strukturach organów ścigania specjalistycznej komórki do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

 

 

 

Wewnętrzne działania Policji wynikające z wyznaczonych zadań:

 

· zintegrowana organizacja i dyslokacja służby,

 

· analiza stanu służby prewencyjnej,

 

· zwiększenie liczby patroli Policji,

 

· opracowanie nowego modelu pracy dzielnicowego,

 

· zapewnienie spójności realizacji zadań prewencji w skali kraju,

 

· opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania informatycznego zakresie organizacji służby prewencyjnej,

 

· promowanie profesjonalizmu i zaangażowania w służbie,

 

· budowa partnerstwa z administracją samorządową,

 

· rejestracja i archiwizacja wszystkich zgłoszeń na numery alarmowe 112 i 997.

 

 

 

Adresatem programu, szczególnie w aspekcie edukacyjnym jest szeroko rozumiane społeczeństwo, wybrane grupy tzw. podwyższonego ryzyka - młodzież, osoby starsze, oraz społeczności lokalne.