Bezpieczne ferie - Bezpieczne Ferie - KPP Sejny

Bezpieczne Ferie

Bezpieczne ferie

Data publikacji 17.07.2009

 

Bezpieczne Ferie     
     
 CELE:
 • ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie wszystkim osobom korzystającym z różnych form wypoczynku warunków do bezpiecznego spędzania czasu;  
 • wyposażenie dzieci i młodzieży w sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
  PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI:
 • Kuratorium Oświaty;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Państwowa Straż Pożarna, Podlaski Oddział Straży Granicznej;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • samorządy lokalne;
 • placówki rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
 METODY I SPOSOBY REALIZACJI:
 • międzyinstytucjonalne kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku, w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości organizacyjnych;
 • kontrola pojazdów przewożących dzieci - pod kątem stanu technicznego oraz trzeźwości kierujących;
 • organizacja spotkań edukacyjnych z:
 • rodzicami - informowanie o zasadach prawidłowego funkcjonowania placówek wypoczynkowych, przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci;
 • dziećmi i młodzieżą - kształtowanie bezpiecznych zachowań; 
 • uczestnikami zorganizowanego wypoczynku - podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach oraz sposobach właściwej reakcji w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, upowszechnianie ulotek i apeli;
 • wspieranie inicjatywy różnych podmiotów w zakresie organizacji bezpiecznych i aktywnych form spędzania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które nie uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku;

działania alternatywne – jako stałe formy realizacji programu:

Letnia/zimowa szkoła bezpieczeństwa”.

Pliki do pobrania