Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 - Przemoc domowa - KPP Sejny

Przemoc domowa

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Data publikacji 06.07.2017

Zadania poszczególnych resortów i służb (w tym Policji) na rzecz przeciwdziałania przemocy, określone są w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Został on przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2014 - 2020. Obowiązek jego opracowania i wdrożenia wynika z art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Resortem wiodącym w w/w działaniach jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W realizacji Programu uczestniczy wiele resortów, w tym organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Program zakłada działania w sferze: prewencji, prawa, zdrowia, edukacji, pracy socjalnej. Nakreśla on jedynie ramy i kierunki działań, które podejmowane będą w obrębie kompetencji resortów, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych. Odnosi się także do autorskich i lokalnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki potrzeb występujących na danym terenie w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele programu:

1. Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program skierowany jest do:

1. Ofiar przemocy w rodzinie (w tym dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych).

2. Sprawców przemocy w rodzinie.

3. Świadków przemocy w rodzinie.

 

Realizatorzy programu:

- organy administracji rządowej przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Programem zarządza Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na szczeblach wojewódzkich realizatorami programu są wyznaczeni przez wojewodów Wojewódzcy Koordynatorzy Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Program zakłada działania Policji w następujących obszarach:

1. Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie (zbieranie informacji dotyczących rozmiarów zjawiska, badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą i istniejącej infrastruktury instytucji udzielających pomocy, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych), działania informacyjne (kampanie społeczne, obalające mity i stereotypy oraz propagujące skuteczne metody powstrzymywania przemocy, ograniczenie przekazów propagujących stosowanie przemocy w mediach, wprowadzenie do programów szkolnych treści uświadamiających zagrożenia i upowszechniających pozytywne postawy w rodzinie).

2. Szkolenia służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Poszerzenie programów kształcenia zawodowego o treści dotyczące przyczyn i skutków przemocy, opracowanie programów edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, opracowanie procedur, przygotowanie pakietów szkoleniowych dla służb i następujących grup pracowników: policjantów, sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Izolowania sprawców od ofiar i stosowanie procedury NK.

4. Wspierania ofiar w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz przerwaniu cyklu przemocy (opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar z udziałem Policji, prokuratury, kuratorów sądowych, opracowanie programów terapeutycznych dla ofiar, zabezpieczenie odpowiednich warunków do przesłuchań dzieci i w miarę możliwości osób dorosłych – tzw. „Niebieskie pokoje”).

5. Tworzenia organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy (rozwój sieci instytucji wspierających ofiary, w tym: ośrodków i specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, punktów konsultacyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej, domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży), oraz zwiększenia dostępności informacji o placówkach pomocowych.

 

Podmioty realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  na terenie powiatu sejneńskiego

 Miasto Sejny:

 • Sąd Rejonowy w Augustowie - Wydziały Zamiejscowe wSejnach, 16-500 Sejny ul. Konarskiego 23B, tel. centrala 87 517 38 30
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 16-500 Sejny ul. Piłsudskiego 34, tel. 87 517-34-15

          e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 16-500 Sejny ul. Wileńska 10, tel. 87 516-21-13,

          e-mail: mops@sejny.home.pl

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 16-500 Sejny ul. Parkowa 3,

          tel: 87 516 20 30

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 16-500 Sejny ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny,

          tel. 87 51622 56

 • Komenda Powiatowa Policji  przy ul. 1 Maja13, całodobowo tel. 997 lub 112 (GSM);

          Kontakt osobisty z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach możliwy całą dobę w budynku przy ulicy 1-go Maja13,          

 • Prokuratura Rejonowa ul. Konarskiego 23B tel. 87516-29-50,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przy Urzędzie Gminy), 16-500 Sejny, ul.Jerzego Grodzińskiego 1, tel. 87 517 37 75, lub 87 516 20 45 wew.25,

          e-mail:gops-sejny@wp.pl

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przy Urzędzie Gminy), 16-500 Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1, tel: 87 517 37 64

 

Gmina Krasnopol:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przy Urzędzie Gminy), 16-503 Krasnopol 

          ul. WojskaPolskiego 22, tel. 087 565 58 16, e-mail: gopskras@op.pl

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przy Urzędzie Gminy),

         16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, tel: 087 565 58 16

 

Gmina Giby

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przy Urzędzie Gminy), 16-506 Giby 74a, tel. 87 516 57 35,

           e-mail: gops@giby.pl 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przy Urzędzie Gminy), Giby 74A,

          tel:  87 516 50 35,

Gmina Puńsk

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  / przy Urzędzie Gminy /
 • Puńsk ul. Mickiewicza23, tel: 87 516 14 09, e-mail: gops_punsk@poczta.onet.pl
 • GminnaKomisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / przy Urzędzie Gminy/ ,16-515 Puńsk ul. Mickiewicza 23,

          tel: 87 516 10 48, e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

 • Posterunek Policji, 16-515 Puńsk ul. Mickiewicza 23,

         całodobowo tel. 997 lub 112 (GSM); Kontakt osobisty z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach możliwy całą dobę w budynku przy ulicy 1-go Maja13,

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej; pomoc psychologiczna i prawna

Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach/Posterunek Policjiw Puńsku - Interwencje policyjne,przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie, profilaktyka, wszczęcie procedury„Niebieskie Karty”

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • 219.18 KB