Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.sejny.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa  http://www.sejny.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak legendy opisującej zestaw pól,

- zestaw pół nie ma legendy, której można by użyć do nazwania go.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.sejny.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,59 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 71 53 277 lub 47 71 53 212 lub na adres e-mail: komendant.kpp@sejny.bk.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować na adres e-mail: komendant.kpp@sejny.bk.policja.gov.pl lub edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 47 71 53 277 lub 47 71 53 212.

W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej czy informacji na temat dostępności z prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach młodszym aspirantem Edytą Pacuk pod numerem telefonu 47 71 53 277 lub 47 71 53 212, e-mail: edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
ul. 1 Maja 13,
16-500 Sejny.

Wjazd do budynku Komendy Pwoiatowej Policji w Sejnach możliwy jest od ulicy 1 Maja.

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy 1 Maja 13 w Sejnach. Siedziba komendy oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy po lewej stronie budynku.

Parking dla interesantów znajduje się przed budynkiem a także z jego lewej i prawej strony, z lewej strony wyodrębniono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem głównym do budynku komendy umieszczona jest tablica z napisem POLICJA. Przed budynkiem komendy po jego lewej stronie znajduje się również pionowa tablica, na której z obu stron jest umieszczony napis: POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Sejnach. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą 1 Maja. W porze wieczornej i nocnej napisy te są podświetlane.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie  są poręcze. Poprawej stronie głównych schodów prowadzących do budynku znajduje się winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Winda umożliwia wjazd z chodnika do poziomu parteru. Winda porusza sie góra/dół. Przy windzie umieszczony jest przycisk przywołujący platformę oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane automatyczne.

W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem RECEPCJA. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoba na wózku inwalidzkim ma utrudniony kontakt z pracownikiem Recepcji.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie – stanowisko kierowania. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierowania nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W pomieszczeniu dyżurnego znajduje stę terminal Cisco DX80 umożliwiający kontakt z tłumaczem języka migowego w trybie on-line.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Po lewej stronie znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi zamkiem elektronicznym.

Na prawo od poczekalni znajduje się punkt przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Interesanci w pomieszczeniu tym mogą skorzystać z aparatu telefonicznego, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

W budynku nie ma windy.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Sejnach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a: tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" (z napisami w alfabecie Braille`a) zamocowana jest na ścianie budynku po prawej stronie drzwi wejściowych.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sejnach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

Jednostka podległa KPP Sejny tj. Posterunek Policji w Puńsku nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Powrót na górę strony