Kolejna edycja kampanii "Pozory myla dowód nie" - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Kolejna edycja kampanii "Pozory myla dowód nie"

Data publikacji 11.06.2015

Rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą dowód nie”. Tegoroczne przedsięwzięcie organizowane jest pod hasłem „Odpowiedzialny sprzedawca” i ma na celu tradycyjnie - uwrażliwienie dorosłej części społeczeństwa, szczególnie osób oferujących sprzedaż trunków na problem spożywania przez osoby poniżej 18 roku życia „napojów procentowych”. Na potrzeby kampanii opracowane zostały materiały szkoleniowe, z których można bezpłatnie korzystać logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie.

Wczoraj, w Komendzie Głównej Policji zainaugurowano kolejną edycję kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Inicjatywa prowadzona jest przez Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie, w tym roku pod hasłem „Odpowiedzialny sprzedawca”. Zgodnie z polskim prawem napoje zawierające alkohol są zastrzeżone dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 18 lat. Dorośli, szczególnie zaś osoby odpowiadające za sprzedaż tego asortymentu musza pamiętać, że polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Określa to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności nabywcy - sprzedający lub podający napoje uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego. Wszyscy, którzy odpowiadają za podaż alkoholu muszą mieć świadomość, ze zgodnie z obowiązującym prawem w tej materii - wobec osób łamiących przepisy wyżej cytowanej Ustawy przewiduje się dwie sankcje. Jedna z nich to sankcja administracyjno-prawna polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim.

Podmiot posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ma bezwzględny obowiązek respektowania tego zakazu, który ustawodawca wprowadził z ważnych przyczyn społecznych. Obowiązek respektowania przepisów ciąży na właścicielu zezwolenia na sprzedaż, który musi zadbać o to, aby podległy mu personel przestrzegał wspomnianego zakazu. W celu upowszechniania wiedzy w tym zakresie w ramach tegorocznej kampanii uruchomiono specjalną internetową platformę szkoleniową dla sprzedawców oraz wszystkich zainteresowanych, która stanowi bezpłatne i ogólnodostępne narzędzie e-learningowe. Szkolenie dostępne jest online na platformie: www.odpowiedzialnysprzedawca.pl. Każdy użytkownik, który dokonana rejestracji i zaloguje się przechodzi interaktywne szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji płynących z łamania prawa. W kolejnych etapach zapoznaje się z informacjami na temat wpływu alkoholu na rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne młodych ludzi oraz poznaje techniki asertywnej odmowy.

Wprawdzie obowiązek reagowania na próby nabycia i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie spoczywa na wszystkich dorosłych, to szczególne zadanie w tym zakresie stoi jednak przed sprzedawcami. Do nich bowiem należy decyzja czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. Tylko w ubiegłym roku Podlaska Policja na terenie całego województwa odnotowała 454 nieletnich pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl