Dostępność KPP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-08

Strona internetowa www.sejny.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 rok poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.sejny.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,59 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest st. sierż. Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, email: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do st. sierż Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, e-mail: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej prosimy o kontakt.Osobą do kontaktu jest st. sierż Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, e-mail: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest st. sierż Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, e-mail: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach. Osobą do kontaktu jest st. sierż Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, e-mail: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
ul. 1 Maja 13
16-500 Sejny

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy 1 Maja 13 w Sejnach. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku, nad wejściem głównym. Przed komendą po jego lewej stronie znajduje się tablica pionowa, na której z obu stron jest umieszczony napis Policja Komenda Powiatowa Policji w Sejnach. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą 1 Maja. 

>Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sejnach możliwy jest od ulicy 1 Maja. Parking dla interesantów znajduje się z lewej strony z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie są poręcze. Po prawej stronie głównych schodów prowadzących do budynku znajduje się platforma przyschodowa z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Platforma umożliwia wjazd z chodnika do poziomu parteru. Przy windzie umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osob z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Za podwójnymi automatycznie otwieranymi drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnego, który kontroluje ruch osobowy na terenie budynku. W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna recepcja oraz oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. 

 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Sejnach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie budynku, po prawej stronie, przy platformie przyschodowej;

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w dziale Język migowy.

 

Posterunek Policji w Puńsku

Posterunek Policji w Puńsku

ulica Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

Siedziba posterunku mieści się w budynku Urzędu Gminy Puńsk. Wejście do posterunku znajduje się w tylnej częsci budynku, nad wejściem do posterunku znajduje się tablica informacyjna  Posterunek Policji w  Puńsku. Parking dla interesantów znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy w Puńsku, nie ma oznaczenia miejsca parkingowego dla osoób niepełnosprawnych.

Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się domofon dla interesantów  umożliwiający połączenie z Kierownikiem Komendy Posterunku Policji w Puńsku. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na numer telefonu +48 477153212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym na drugiej kondygnacji. Toaleta dla interesantów znajduje się na pierwszej kondygnacji po prawej stronie. Toaleta  nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci  poruszają się samodzielnie po obiekcie Urzędu Gminy w Puńsku. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą kluczy które posiadają Kierownik oraz Dzielnicowy Posterunku Policji w Pusnku, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach. Osobą do kontaktu jest st. sierż Iwona Hołdyńska, numer telefonu +48 477153277 lub +48 477153212, e-mail: iwona.holdynska@sejny.bk.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony