„Mam wybór ... wybieram rozsądek” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Mam wybór ... wybieram rozsądek”

Data publikacji 23.02.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyło się spotkanie mające na celu włączenie różnych instytucji w realizację programu profilaktycznego „Mam wybór ... wybieram rozsądek”. Efektem posiedzenia było ustalenie warunków współpracy i podpisanie Listu Intencyjnego.

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach realizuje program pod nazwą „Mam wybór... wybieram rozsądek”, którego celem jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży.  Szereg podejmowanych działań będzie miało charakter interwencyjny, skierowany na odpowiednią reakcję ze strony dorosłych. Program zakłada wzrost świadomości rodziców w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej. W związku z tym, że realizacja założeń wymaga kompleksowego podejścia, do współpracy zaproszono instytucje działające profilaktycznie w tym zakresie, a mianowicie: Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, kuratorów, pedagogów, inspekcję sanitarną oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień. Podczas zorganizowanego w budynku komendy spotkania ustalono warunki współpracy z poszczególnymi partnerami, którzy wyrazili gotowość wspierania działań i promocję programu w środowisku lokalnym. Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podpisali List Intencyjny w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.sejny.policja.gov.pl