„Ogólnopolski Dzień Trzeźwości” - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

„Ogólnopolski Dzień Trzeźwości”

Data publikacji 27.03.2018

Sejneńska Policja wspólnie z Urzędem Celnym, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. W tym dniu prowadzono kontrole sklepowe i trzeźwości kierowców, pogadanki z dziećmi i młodzieżą oraz radą pedagogiczną. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony jest  w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. Ma on na celu zwrócenie baczniejszej uwagi na występujący coraz częściej problem alkoholizmu oraz na wynikające z tego problemu zagrożenia. Przedstawiciele sejneńskiej Policji przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów „Szczęście nie potrzebuje alkoholu”, przeprowadzili cykl działań propagujących trzeźwy styl życia. Policjanci ruchu drogowego wspólnie z pracownikami Urzędu Celnego podczas wyrywkowych kontroli sprawdzali trzeźwość kierowców i wręczali ulotki informacyjne. Mundurowi wraz z pracownikiem MKRPA sprawdzali w sklepach, czy sprzedawcy we właściwy sposób wywiązują się z obowiązków wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Następnie policyjny profilaktyk wspólnie z pedagogiem przeprowadzili spotkania informacyjno – edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Sejnach. Rozmawiano na temat skutków zażywania środków odurzających, w tym alkoholu oraz konsekwencjach podejmowania ryzykownych zachowań przez młodzież. Wśród uczestników przeprowadzono quiz na temat mitów związanych ze spożywaniem alkoholu. Natomiast w trakcie odbywającej się rady pedagogicznej w Krasnopolu omówiono „Procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia nieletniego posiadającego środku odurzające/będącego pod wpływem środków odurzających w tym alkoholu oraz ucznia sprawcy czynu karalnego/zagrożonego demoralizacją”.