Sprawcy wyrzucania padliny do lasu ustaleni - Aktualności - KPP Sejny

Aktualności

Sprawcy wyrzucania padliny do lasu ustaleni

Data publikacji 20.11.2018

Sejneńscy policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu wobec dwóm mieszkańcom gminy Krasnopol, którzy zanieczyszczali las poprzez wyrzucanie padliny trzody chlewnej. Teraz 35 – latek i 67 - latek za swoje postępowania odpowiedzą przed sądem.

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających sejneńscy policjanci ustalili sprawców zaśmiecania kompleksu leśnego w miejscowości Murowany Most, gm. Krasnopol. Informacja o wyrzuconych szczątkach trzody chlewnej po raz pierwszy dotarła do sejneńskich policjantów w drugiej połowie 2017 roku. Wówczas podjęte czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawcy tego czynu. Nie mniej jednak mundurowi w dalszym ciągu pracowali nad tą sprawą. Cyklicznie sprawdzane były miejsca,  w których dochodziło do zaśmiecania, prowadzono perlustracje dróg dojazdowych do kompleksu leśnego. Zagadnienie to zostało objęte planem priorytetowym przez dzielnicowego gminy Krasnopol, który nawiązał ścisłą współpracę ze strażą leśną Nadleśnictwa Suwałki, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Urzędem Gminy w Krasnopolu. W ramach współpracy prowadzono wspólne działania i kontrole gospodarstw. Kolejne przypadki wyrzucenia szczątek padłej trzody chlewnej pojawiły się w październiku 2018  roku.  Tym razem przeprowadzone czynność wyjaśniające i ścisła współpraca z w/w podmiotami doprowadziła do ustalenia, iż sprawcami wykroczeń zaśmiecania lasu są 35 i 67 letni mieszkańcy gminy Krasnopol. Mężczyźni chcąc się pozbyć martwych  zwierząt wywozili ich szczątki samochodem do lasu.  Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom łącznie 14 zarzutów, do których przyznali się. Teraz za swoje postepowanie odpowiedzą przed Sądem. Zgodnie z kodeksem wykroczeń czyn ten zagrożony jest karą grzywny albo nagany.

 Art. 162  kw:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.