Pasy bezpieczeństwa i Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Ruch drogowy - KPP Sejny

Ruch drogowy

Pasy bezpieczeństwa i Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Data publikacji 09.11.2009

 Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy (...)


Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;


Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.


Zwolnieni z obowiązku stosowania pasów:


Art. 39. 2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:


1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;


2) kobiety o widocznej ciąży;


3) kierujący taksówką osobową podczas szkolenia lub egzaminowania;


4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;


5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;


6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;


7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;


8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;


9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.


Przewożenie dzieci:


Art. 39. 3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.


4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.


Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1; 4) przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera; 5) przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.