Ochrona danych

Klauzula informacyjna do systemu Elektroniczny Nadawca

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

mając na uwadze realizację obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach, w programie Poczty Polskiej S. A. „Elektroniczny Nadawca” jest Komendant Powiatowy Policji w Sejnach z siedzibą przy ul. 1-go Maja 13;
  2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach jest Dorota Ogurkis, tel. kontaktowy: 87 564-16-03, e-mail: iod.kpp@sejny.bk.policja.gov.pl;
  3. Cele przetwarzania:

        celem przetwarzania danych osobowych w programie „Elektroniczny Nadawca” jest realizacja ustawowych zadań administratora oraz postanowień umowy zawartej z Pocztą Polską S. A.

  1. Podstawy prawne;

        Przepisy prawa UE:

        - art. 6 ust. 1 lit c, e RODO

        Przepisy prawa krajowego:

        - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,

        - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

        - ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej,

        - ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych,

        - ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

        - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

        - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego,

        - ustawa z 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

        - ustawa 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego,

        - ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa,

        - ustawa z 24 października 2019 Prawo zamówień publicznych,

        - ustawa z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

        Umowy:

        - umowa zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S. A.

        Akty wewnętrzne:

        - Decyzja nr 96/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych     podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku;

  1. Dane osobowe przekazywane są Poczcie Polskiej S. A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 roku Prawo pocztowe, celem wykonania usługi;
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorom państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych;
  3. Dane osobowe przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” usuwane są z programu zgodnie z regulaminem świadczenia usług Poczty Polskiej S. A., po upływie 410 dni. Dokumenty w wersji papierowej przechowywane są zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji oraz Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
  4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” przysługuje prawo:

        - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.     Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt,

        - prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia         sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;

  1. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Powrót na górę strony